Sher Khan Bazai

Sher Khan Bazai is a former Secretary of Education in Balochistan, Pakistan

Website:

Articles by Sher Khan Bazai :